Bugün

Gizlilik ?lkeleri

Ajans27.net tm haklar? sakl?d?r. Kod, haber, resim, rportaj gibi her trl ieri?inin tm telif haklar? Ajans27.nete aittir. Ajans27.net sitesinde yer alan btn yaz?lar, materyaller, resimler, ses dosyalar?, animasyonlar, videolar, dizayn, tasar?m ve dzenlemelerimizin telif haklar? 5846 numaral? yasa telif haklar? korunmaktad?r.

Bunlar Ajans27.net'nin yaz?l? izni olmaks?z?n ticari olarak herhangi bir ?ekilde kopyalanamaz, da??t?lamaz, de?i?tirilemez, yay?nlanamaz. ?zinsiz ve kaynak belirtilmeksizin kopyalama ve kullan?m? yap?lamaz.

Haber ve ieriklere yap?lan yorumlar yazan?n kendisine ait oldu?u gibi her trl sorumluluk da kendisine aittir.
Sitemizde yer alan haberlerin do?rulu?u ilgili kaynaklara aittir.

Ajans27.net'deki harici linkler ayr? bir sayfada a?l?r. Yay?nlanan yaz? ve yorumlardan yazarlar? sorumludur. Ajans27.net'de hibir bildirim yapmadan, herhangi bir zaman de?i?ikli?e gidebilir. Bu sitedeki bilgilerden kaynakl? hatalar?n hibirinden sorumlu de?ildir.
 Privacy Policy

We will keep your information confidential except where disclosure is required or permitted by law (for example to government bodies and law enforcement agencies). Generally, we will only use your information within the Ajans27.net. However, sometimes the Ajans27.net uses third parties to process your information. Ajans27.net requires these third parties to comply strictly with its instructions and the Ajans27.net requires that they do not use your personal information for their own business purposes, unless you have explicitly consented to the use of your personal information in this way. When you interact with the Ajans27.net we sometimes receive personal information about you. For example, if you write to us or sign up to a newsletter, you might tell us who you are, how we can contact you and what you think of the Ajans27.net and its services. When you use Ajans27.net online services, we use cookies and collect IP addresses. You can find out more about this in the Ajans27.net cookies section of our full Privacy Policy.


Yasal Bildirimler ?in

Ajans27.net adl? haber sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklar?na ve ki?ilik haklar?na sayg?l? olmay? kendinde benimsemi?tir. Sitemiz 5651 say?l? yasada tan?mlanan ierik sa?lay?c? olarak hizmet vermektedir. ?lgili yasaya gre, site ynetiminin hukuka ayk?r? ierikleri kontrol etme ykmll? yoktur. Bu sebeple, sitemiz uyar ve kald?r prensibini benimsemi?tir. Her hangi bir haberden dolay? rahats?zl?k ya?ayan haberin gerekli?inden ?phe eden ve TEL?F konu olan eserlerin yasal olmayan bir biimde payla??ld???n? ve yasal haklar?n i?nendi?ini d?nen hak sahipleri meslek birlikleri, info@Ajans27.net mail adresinden bize ula?abilirler.
Buraya ula?an ?ikayet ve talepleriniz avukat?m?z taraf?m?zca incelenecek ve ihlal oldu?u d?nlen ierikler sitemizden derhal kald?r?lacakt?r.


MADDE 3
(1) ?erik, yer ve eri?im sa?lay?c?lar?, ynetmelikle belirlenen esas ve usller erevesinde tan?t?c? bilgilerini kendilerine ait internet ortam?nda kullan?c?lar?n ula?abilece?i ?ekilde ve gncel olarak bulundurmakla ykmldr.


(2) Yukar?daki f?krada belirtilen ykmll? yerine getirmeyen ierik, yer veya eri?im sa?lay?c?s?na Ba?kanl?k taraf?ndan ikibin Trk Liras?ndan elli bin Trk Liras?na kadar idar para cezas? verilir.