Bugün

Ankara Hava Durumu

Sal?
Sal?
Gk Grltl Sa?anak Ya???l?
27C / 16C
ar?amba
ar?amba
Mevzi Sa?anak
27C / 16C
Per?embe
Per?embe
Mevzi Sa?anak
28C / 16C
Cuma
Cuma
Mevzi Sa?anak
29C / 15C