Bugün

Yozgat Hava Durumu

Sal?
Sal?
Mevzi Sa?anak
22C / 14C
ar?amba
ar?amba
Gk Grltl Sa?anak Ya???l?
23C / 12C
Per?embe
Per?embe
Mevzi Sa?anak
25C / 13C
Cuma
Cuma
Mevzi Sa?anak
26C / 13C